Câu 1 Một cửa hàng có một số gạo Ngày thứ nhất bán 1/5 số gạo Ngày thứ hai bán 1/3 số gạo Ngày thứ ba bán 1/4 số gạo Hỏi sau khi bán cửa hàng còn bao

Photo of author

By Liliana

Câu 1 Một cửa hàng có một số gạo Ngày thứ nhất bán 1/5 số gạo Ngày thứ hai bán 1/3 số gạo Ngày thứ ba bán 1/4 số gạo Hỏi sau khi bán cửa hàng còn bao nhiêu phần trăm số gạo.
Câu 2 Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 24,48 cm vuông Tính diện tích toàn phần.
Câu 3 một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 24 dm chiều rộng bằng 1/3 dài cao bằng trung bình cộng của dài và rộng Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần và thể tích.
Leave a Comment