Câu 1: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là A32㎡ B323㎡ 646㎡ 64,6㎡ Câu 2: 1 hình t

Photo of author

By Madelyn

Câu 1: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là
A32㎡ B323㎡ 646㎡ 64,6㎡
Câu 2: 1 hình tròn có bán kính là 8cm chu vi hình tròn là
A50,24cm B25,12cm C12,56cm D200,96
Câu 3:
Câu4: 1thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 36m, đáy bé là 22m chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Vụ mùa qua 100㎡ thu 60kg thóc , vậy hỏi tất cả thu bn tạ thóc
Leave a Comment