Câu 1 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2,6m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó. Câu 2 : a) Tính thuận

By Camila

Câu 1 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2,6m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.
Câu 2 : a) Tính thuận tiện nhất : 2022 x 99 + 2022 : 0,5 – 1011 : 0,5
b) Tìm y : Y x 12,3 + 87,7 x Y = 56,6 : 0,01

0 bình luận về “Câu 1 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2,6m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó. Câu 2 : a) Tính thuận”

 1. Đáp án:

  Câu 1: $25,35(m^2)$

  Câu 2: 

  a) 202200

  b) $y=56,6$

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  Chiều rộng bằng $60\%$ chiều dài tức chiều rộng bằng $\dfrac{3}{5}$ chiều dài.

  Hiệu số phần bằng nhau:

  $5-3=2\mbox{ (phần)}$

  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

  $2,6:2\times5=6,5(m)$

  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

  $2,6:2\times3=3,9(m)$

  Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

  $6,5\times3,9=25,35(m^2)$

  Đ/S: $25,35(m^2)$

  Câu 2:

  a) 

  $2022\times99+2022:0,5-1011:0,5$

  $=2022\times99+2022\times2-1011\times2$

  $=2022\times99+2022\times2-2022\times1$

  $=2022\times(99+2-1)$

  $=2022\times100$

  $=202200$

  b) 

  \begin{align*} y\times12,3+87,7\times y&=56,6:0,01\\ y\times(12,3+87,7)&=56,6\times100\\ y\times100&=56,6\times100\\ y&=56,6\times100:100\\ y&=56,6 \end{align*}

  Vậy $y=56,6$

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu `1:`

  Đổi $\text{60%=$\dfrac{3}{5}$}$

  Chiều dài là:`2,6:(5-3)=6,5m`

  Chiều rộng là:`6,5-2,6=3,9m`

  Diện tích là:`6,5×3,9=25,35m^2`

  Câu `2:`

  `a) 2022×99+2022:0,5-1011:0,5`

  `=2022×99+2022×2-1011×2`

  `=2022×99+2022×2-2022`

  `=2022×(99+2-1)`

  `=2022×100`

  `=202200`

  `b) y×12,3+87,7y=56,6:0,01`

  `y×(12,3+87,7)=5660`

  `y×100=5660`

  `y=5660:100`

  `y=56,6`

  Trả lời

Viết một bình luận