câu 1:Nghe chuyện vua lấy làm mừng lắm ,nhưng để biết chính xác hơn nữa vua cho thử lại.Vua ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực,ra lệ

Photo of author

By Lyla

câu 1:Nghe chuyện vua lấy làm mừng lắm ,nhưng để biết chính xác hơn nữa vua cho thử lại.Vua ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực,ra lệnh cho nuôi ba con trâu ấy thành chín con,hẹn năm sau phải đem nộp nếu không cả làng phải tội.Câu 2:Thạch Sanh thật thà tin nga.Chàng vội vã từ giã mẹ con Lý Thông trở về túp lều cũ dưới gốc đa…cho làm quận công.Cho biết nội dung của đoạn văn?
Leave a Comment