Câu 1: Những kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng với nước ngay ở nhiệt độ thường? A. Fe, Al, Zn, Cu C. Al, Mg, Zn, Ca B. K, Na, Ba, Ca

By Maya

Câu 1: Những kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng với nước ngay ở nhiệt độ thường?
A. Fe, Al, Zn, Cu C. Al, Mg, Zn, Ca
B. K, Na, Ba, Ca D. K, Ba, Ca, Al
Câu 2: Dãy những kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?
A. Cu, Zn, Fe C. Al, Cu, Hg
B. Zn, Fe, Mg D. Cu, Ag, Al
Câu 3: Kim loại nào sau đây cứng nhất?
A. Fe B. Au C. Pb D. Cr
Câu 4: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ?
A. Fe B. Au C. Ag D. W
Câu 5: Kim loại nào hay được sử dụng làm đồ trang sức ?
A. Cu, Zn B. Au, Ag C. Cu, Fe D. Ag, Zn
Viết một bình luận