Câu 1: So sánh cách mạng tư sản anh với cách mạng tư sản pháp qua các nội dung : vai trò lãnh đạo , hình thức ,tính chất . Câu 2:Máy hơi nước ra đời

Photo of author

By Amara

Câu 1: So sánh cách mạng tư sản anh với cách mạng tư sản pháp qua các nội dung : vai trò lãnh đạo , hình thức ,tính chất .
Câu 2:Máy hơi nước ra đời có ý nghĩa như thế nào? Nêu hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ 18 ở Châu Âu
Leave a Comment