Câu 1: Ứng dụng nuôi cấy mô trong nhân giống cây trồng nông ,lâm nghiệp có ý nghĩa gì?Cho ví dụ? Câu 2: Chế độ chăm sóc cây có ảnh hưởng như thế nào đ

Photo of author

By Kaylee

Câu 1: Ứng dụng nuôi cấy mô trong nhân giống cây trồng nông ,lâm nghiệp có ý nghĩa gì?Cho ví dụ?
Câu 2: Chế độ chăm sóc cây có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh , phát triển của sâu ,bệnh hại cây trồng?Cho ví dụ minh họa.
Leave a Comment