Câu 1 : Vì sao giáo dục nước ta thời Lê Sơ phát triển ? Câu 2 : Sự phát triển của nền văn học chữ Nôm cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX nói lên đ

Photo of author

By Audrey

Câu 1 : Vì sao giáo dục nước ta thời Lê Sơ phát triển ?
Câu 2 : Sự phát triển của nền văn học chữ Nôm cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX nói lên điều gì về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc ta ? Kể tên một số tác giả , tác phẩm tiêu biểu thời kì này ?
Câu 3 : Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử phong trào Tây Sơn ?
Câu 4 : Trong buổi lễ tuyên thệ Vua Quang Trung đã dõng dạc tuyên bố :
” Đánh cho để dài tóc ,
Đánh cho để đen răng ,
Đánh cho nó chích luân bất phản ,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn ,
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ. ”
Em hiểu gì về ý nghĩa của lời tuyên thệ trên ? Ngày nay em cần phải làm gì để bảo vệ đất nước và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ?
Leave a Comment