Câu 1: viết công thức cấu tạo có thể có của một phân tử hợp chất hữu cơ C4H8, C5H10 Câu 2: cho 44,8 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H4 qua dung dịch brom ng

Photo of author

By Adalynn

Câu 1: viết công thức cấu tạo có thể có của một phân tử hợp chất hữu cơ
C4H8, C5H10
Câu 2: cho 44,8 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H4 qua dung dịch brom người ta thấy có 0,1 mol brom đã phản ứng . Tính % về các chất trong hỗn hợp đầu
Câu 4: Nhận biết H2, CH4, C2H4 bằng phương pháp hoá học
Leave a Comment