Câu 2: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. Câu : Theo em, vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ hu

Photo of author

By Isabelle

Câu 2: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
Câu : Theo em, vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?
Leave a Comment