Câu 2 So sánh hình thức sinh sản vô tính và hữu tính? Hình thức nào tiến hóa hơn, giải thích?

Photo of author

By Gianna

Câu 2 So sánh hình thức sinh sản vô tính và hữu tính? Hình thức nào tiến hóa hơn, giải thích?
Leave a Comment