Câu 3: Chia a g axít axetic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 trung hòa vừa đủ với 0.25l dd NaOH 0.25lít dd NaOH 0.2M. Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa

By Ayla

Câu 3: Chia a g axít axetic thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1 trung hòa vừa đủ với 0.25l dd NaOH 0.25lít dd NaOH 0.2M.
Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa với rượu etylic thu được m g este giả sử hiệu suất xảy ra hoàn toàn.
a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b/ Tính giá trị của a và m?

0 bình luận về “Câu 3: Chia a g axít axetic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 trung hòa vừa đủ với 0.25l dd NaOH 0.25lít dd NaOH 0.2M. Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa”

 1. CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O

   0,05         <-       0,05

  CH3COOH + C2H5OH => CH3COOC2H5 + H2O

   0,05                                            0,05

  a=0,1.60=6g

  m=0,05.88=4,4g

  Trả lời

Viết một bình luận