Câu 5: Tôn trọng lẽ phải trái với: A. Ủng hộ và làm theo những điều sai trái. B. Luôn bênh vực những điều đúng đắn. C. Suy nghĩ, hành động theo hướng

Photo of author

By Clara

Câu 5: Tôn trọng lẽ phải trái với:
A. Ủng hộ và làm theo những điều sai trái.
B. Luôn bênh vực những điều đúng đắn.
C. Suy nghĩ, hành động theo hướng tích cực.
Câu 6: Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối, nếu thấy ý kiến đó đúng, em sẽ:
A. Ủng hộ và bảo vệ ý kiến của bạn ấy.
B. Ủng hộ và làm theo ý kiến của số đông các bạn.
C. Không dám đưa ra ý kiến của mình.
Câu 7 *: Trong giờ kiểm tra nếu biết bạn quay cóp thì em sẽ:
A. Ủng hộ bạn.
B. Thể hiện thái độ không đồng tình.
C. Im lặng.
Câu 8 *: Nếu bạn thân em mắc khuyết điểm, em sẽ:
A. Bỏ qua khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn.
B. Xa lánh, không chơi với bạn.
C. Chỉ rõ cái sai của bạn để giúp bạn.
D. Rủ các bạn khác cùng xa lánh bạn.
Câu 9**: Tôn trọng lẽ phải:
A. Từng lúc C. Mọi lúc, mọi nơi.
B. Từng nơi D. Tùy người.
Câu 10**: Hành vi nào thể hiện sự tôn trọng lẽ phải:
A. Chỉ làm những việc mình thích.
B. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.
C. Gió chiều nào che chiều đó, cố gắng không làm mất lòng ai.
D. Lắng nghe ý kiến mọi người nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra chân lý.
Leave a Comment