Câu 1 : Tim đập mỗi ngày bao nhiêu lần ? Tim chuyển tải bao nhiêu lít máu mỗi ngày ?

Photo of author

By Ximena

Câu 1 : Tim đập mỗi ngày bao nhiêu lần ? Tim chuyển tải bao nhiêu lít máu mỗi ngày ?
Leave a Comment