Câu 7 :một vật đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là : A. Trọng lực P của trái đất với lực ma sat F của mặt bàn

Photo of author

By Abigail

Câu 7 :một vật đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là :
A. Trọng lực P của trái đất với lực ma sat F của mặt bàn
B. Trọng lực P của trái đất với lực đàn hồi
C. Trọng lực P của trái đất với phản lực N của mặt bàn
D. Lực ma sátF vơi pản lực N của mặt bàn
(Ai giúp mình với mình đang cần gấp lắm sáng nay mình thi rồi)
Leave a Comment