Cấu tạo và chức năng của chất nền lục lạp và màng trong lục lajp? Điểm giống và khác nhau giữa riboxom với không bào?

Photo of author

By Maya

Cấu tạo và chức năng của chất nền lục lạp và màng trong lục lajp?
Điểm giống và khác nhau giữa riboxom với không bào?
Leave a Comment