Câu1.Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k=-2 a)Hãy bdiễn y theo x b)Tìm gtrị của x khi y = -10

Photo of author

By Vivian

Câu1.Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k=-2
a)Hãy bdiễn y theo x
b)Tìm gtrị của x khi y = -10
Leave a Comment