chỉ cần đáp án thui có bao nhiêu phân số mà mẫu số bằng 7 mà mỗi phân số đó vừa lớn hơn 9/21 vừa bé hơn 36 /28

Photo of author

By aikhanh

chỉ cần đáp án thui
có bao nhiêu phân số mà mẫu số bằng 7 mà mỗi phân số đó vừa lớn hơn 9/21 vừa bé hơn 36 /28
Leave a Comment