Hãy triển khai câu chủ đề sau thành một đoạn văn:” Lão Hạc, trước hết là câu chuyện cảm động về tình phụ tử thiêng liêng, giản dị” ( đoạn văn diễn dịc

Hãy triển khai câu chủ đề sau thành một đoạn ...

Read more

b1: Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh 1. blond / uncle/ long/ straight / his/ hair / has 2. prefer/ outside/ and/ to/ Bao / the/ Khai/ be/ cla

b1: Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh ...

Read more

: Đốt cháy hoàn toàn 6,3g hợp chất hữu cơ A. Biết A thu được 19,8g khí CO2 và 8,1g H2O. a. Lập công thức phân tử của A.Biết phân tử khối A là 42. b. V

: Đốt cháy hoàn toàn 6,3g hợp chất hữu cơ ...

Read more

Cần ít nhất bao nhiêu điện trở loại 5 ôm để khi ghép với nhau được đoạn mạch có: Rtđ= 7.5 ôm ; Rtđ= 3 ôm

Cần ít nhất bao nhiêu điện trở loại 5 ôm ...

Read more

Ex1: Chọn câu có cùng ý nghĩa với câu cho sẵn : 1. The last time I ate sushi was the last summer. A. I haven eaten sushi since the last summer . B. I

Ex1: Chọn câu có cùng ý nghĩa với câu cho ...

Read more

Câu 1: Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D của một vật rắn biết rằng: khi thả nó vào một bình đầy nước thì khối lượng của cả bình tă

Câu 1: Hãy tính thể tích V, khối lượng m, ...

Read more

” Can you drive your bike to school?” Ba asked Tuan.

” Can you drive your bike to school?” Ba asked ...

Read more

fill each gap of the following sentences with a suitable preposition 1. my grandfather was able to walk==…any help last night

fill each gap of the following sentences with a suitable ...

Read more

Mn giúp mình với !!1 Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c . đẳng thức nào đúng A. S = ab sinC B. bc cos A = b^2 + c^2 – a^2 C. a= R sin

Mn giúp mình với !!1 Cho tam giác ABC có ...

Read more

Lực tưong tác giữ 2 điện tích -3.10^-9 C khi cách nhau 10cm trong không khí là

Lực tưong tác giữ 2 điện tích -3.10^-9 C khi ...

Read more