Chỉ dùng HCl (không được dùng nhiệt độ để nhiệt phân) hãy nhận biết các chất sau: Na2CO3, BaCO3, NaHCO3, BaSO4

Photo of author

By Josephine

Chỉ dùng HCl (không được dùng nhiệt độ để nhiệt phân) hãy nhận biết các chất sau: Na2CO3, BaCO3, NaHCO3, BaSO4
Leave a Comment