Cho 0

Photo of author

By Gabriella

Cho 0 { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Cho 0

0 bình luận về “Cho 0<x<90°CM A)tan^2X-sin^2x=tan^2x.sin^2x”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  {\tan ^2}x – {\sin ^2}x\\
   = \dfrac{{{{\sin }^2}x}}{{{{\cos }^2}x}} – {\sin ^2}x\\
   = {\sin ^2}x\left( {\dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}} – 1} \right)\\
   = {\sin ^2}x.\dfrac{{1 – {{\cos }^2}x}}{{{{\cos }^2}x}}\\
   = \dfrac{{{{\sin }^2}x}}{{{{\cos }^2}x}}.\left( {1 – {{\cos }^2}x} \right)\\
   = {\tan ^2}x.si{n^2}x\\
  \left( {do:{{\sin }^2}x + {{\cos }^2}x = 1} \right)
  \end{array}$

Viết một bình luận