Cho 1.4h sắt tác dụng với 840ml clo (đktc) a, tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng b, tính thể tích dung dịch Hcl 0,5M để đủ tác dụng các

Photo of author

By Ayla

Cho 1.4h sắt tác dụng với 840ml clo (đktc)
a, tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng
b, tính thể tích dung dịch Hcl 0,5M để đủ tác dụng các chất thu được trong phản ứng trên.
Leave a Comment