Cho 1,568l co2 hấp thụ hết 40ml dd Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng dd thay đổi sau pứ

Photo of author

By Amaya

Cho 1,568l co2 hấp thụ hết 40ml dd Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng dd thay đổi sau pứ
Leave a Comment