Cho 1,75 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch hcl, thu được v lít khí h2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 5.3 gam muối khan

By Katherine

Cho 1,75 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch hcl, thu được v lít khí h2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 5.3 gam muối khan. Giá trị của v là

0 bình luận về “Cho 1,75 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch hcl, thu được v lít khí h2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 5.3 gam muối khan”

 1. Đáp án:

   V =1,12 lít

  Giải thích các bước giải:

   Gọi chung kim loại là R hóa trị n

  \(R + nHCl\xrightarrow{{}}2RC{l_n} + \frac{n}{2}{H_2}\)

  Gọi số mol HCl là x \( \to {n_{{H_2}}} = 0,5x{\text{ mol}}\)

  BTKL: \({m_R} + {m_{HCl}} = {m_{RC{l_n}}} + {m_{{H_2}}}\)

  \( \to 1,75 + 36,5x = 5,3 + 0,5x.2 \to x = 0,1 \to {n_{{H_2}}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to V = {V_{{H_2}}} = 0,05.22,4 = 1,12{\text{ lít}}\)

  Trả lời

Viết một bình luận