đặt câu vs 3 từ này đẹp trai mạnh mẽ yếu

By Amara

đặt câu vs 3 từ này
đẹp trai
mạnh mẽ
yếu
Viết một bình luận