Cho 1/c=1/2 (1/a+1/b) ( vs a,b,c ≠0, b≠c). CMR a/b=a-c/c-b Giúp mk vs, hết điểm r

By Alice

Cho 1/c=1/2 (1/a+1/b) ( vs a,b,c ≠0, b≠c). CMR a/b=a-c/c-b
Giúp mk vs, hết điểm r

0 bình luận về “Cho 1/c=1/2 (1/a+1/b) ( vs a,b,c ≠0, b≠c). CMR a/b=a-c/c-b Giúp mk vs, hết điểm r”

 1. $\dfrac1c =\dfrac12\left(\dfrac1a +\dfrac1b\right)$

  $\to \dfrac1c =\dfrac{a+b}{2ab}$

  $\to 2ab = c(a+b)$

  $\to ab – ac = bc – ab$

  $\to a(b-c) = b(c-a)$

  $\to \dfrac ab =\dfrac{c-a}{b-c}$

  $\to \dfrac ab =\dfrac{a – c}{c -b}$ (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận