cho 1 mảnh vải cọ xát với thước nhựa, biết thước nhự nhiễm điện âm. hỏi vải nhiễm điện loại gì , vì sao

Photo of author

By Daisy

cho 1 mảnh vải cọ xát với thước nhựa, biết thước nhự nhiễm điện âm. hỏi vải nhiễm điện loại gì ,
vì sao
Leave a Comment