Cho 11,2 (g) 1 kim loại R(II) tác dụng hết với dung dịch axit H2 SO4 vừa đủ. Sau phản ứng cô cạn dung dịch muối thu được 30,4 (g) muối. Tính thể tích

Photo of author

By Sadie

Cho 11,2 (g) 1 kim loại R(II) tác dụng hết với dung dịch axit H2 SO4 vừa đủ. Sau phản ứng cô cạn dung dịch muối thu được 30,4 (g) muối. Tính thể tích khí H2 đktc. Tìm kim loại R.
Leave a Comment