cho 12.1g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng với HNO3 thu đc 11.2l khí NO2. A) ghi phương trình. B) tính % mỗi muối

Photo of author

By Eloise

cho 12.1g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng với HNO3 thu đc 11.2l khí NO2. A) ghi phương trình. B) tính % mỗi muối
Leave a Comment