Cho 125g CaCO3 tác dụng vừa đủ với dd HCl 20%. Khối lượng của dd HCl đã dùng là bao nhiêu

Photo of author

By Sarah

Cho 125g CaCO3 tác dụng vừa đủ với dd HCl 20%. Khối lượng của dd HCl đã dùng là bao nhiêu

0 bình luận về “Cho 125g CaCO3 tác dụng vừa đủ với dd HCl 20%. Khối lượng của dd HCl đã dùng là bao nhiêu”

 1. Đáp án: 456,25g

  Giải thích:

  CaCO3 + 2HCl ==> CaCl2 + H2O + CO2

  Ta có: nHCl=2nCaCO3= 2.(125/100)= 2,5 (mol)

  ===> mHCl= 2,5×36,5= 91,25 (g)

  ==> mddHCl= (mctx100)/C%= (91,25×100)/20= 456,25 (g)

   

 2. Đáp án:

   mdd = 456,25 g

  Giải thích các bước giải:

  PTHH :

  CaCO3  +  2HCl  ——->    CaCl2   +   H2O   +   CO2

       nCaCO3 = 125/100 = 1,25 (mol)

  Theo PTHH:

       nHCl = 2.nCaCO3 = 2.1,25 = 2,5 (mol)

  => mHCl = 2,5.36,5 = 91,25 (g)

  => mdd = 91,25 : 20% = 456,25 (g)

Viết một bình luận