Cho 125g CaCO3 tác dụng vừa đủ với dd HCl 20%. Khối lượng của dd HCl đã dùng là bao nhiêu giúp mink với

By Aaliyah

Cho 125g CaCO3 tác dụng vừa đủ với dd HCl 20%. Khối lượng của dd HCl đã dùng là bao nhiêu
giúp mink với
Viết một bình luận