Cho 18,4 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với dd HCl dư thấy có 1 gam khí hidro thoát ra. Xác định thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

By Ximena

Cho 18,4 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với dd HCl dư thấy có 1 gam khí hidro thoát ra. Xác định thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

0 bình luận về “Cho 18,4 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với dd HCl dư thấy có 1 gam khí hidro thoát ra. Xác định thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu”

 1. Gọi số mol Al là x; Zn là y (x;y lớn hơn 0)

  -> 27x+65y=18,4

  Al + 3HCl — >AlCl3 + 3/2 H2

  Zn + 2HCl —-> ZnCl2 + H2

  -> nH2=1,5nAl +nZn=1,5x+y=1/2=0,5 mol

  Giải được: x=y=0,2

  -> mAl=27x=5,4 gam -> %mAl=5,4/18,4=29,3% ->%mZn=70,7%

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  %mAl=29,3% ->%mZn=70,7%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol Al là x; Zn là y

  -> 27x+65y=18,4

  Al + 3HCl — >AlCl3 + 3/2 H2

  Zn + 2HCl —-> ZnCl2 + H2

  -> nH2=1,5nAl +nZn=1,5x+y=1/2=0,5 mol

  Giải được: x=y=0,2

  -> mAl=27x=5,4 gam -> %mAl=5,4/18,4=29,3% ->%mZn=70,7%

  Trả lời

Viết một bình luận