Cho 2,4g magie phản ứng hết dung dịch axit sunfuric. A.Viết PTHH:MG+H2SO4->MGSO4+H2 B.Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc C.Tính khối lượng axit sunf

Photo of author

By Hadley

Cho 2,4g magie phản ứng hết dung dịch axit sunfuric.
A.Viết PTHH:MG+H2SO4->MGSO4+H2
B.Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc
C.Tính khối lượng axit sunfuric đã pư
Leave a Comment