Cho 2 đường tròn $O_{1}$ ;9cm và $O_{2}$ ;$R_{2}$ . Biết $O_{1}$ .$O_{2}$ =6 và 2 đường tròn đó tiếp xúc nhau. Khi đó $R_{2}$ bằng

Photo of author

By Adeline

Cho 2 đường tròn $O_{1}$ ;9cm và $O_{2}$ ;$R_{2}$ . Biết $O_{1}$ .$O_{2}$ =6 và 2 đường tròn đó tiếp xúc nhau. Khi đó $R_{2}$ bằng
Viết một bình luận