đổi 20 cm = …..dm 300kg = ……tấn 45 giờ = ngày 78 phút = …..giây 9 tạ = …… tấn

Photo of author

By Mackenzie

đổi
20 cm = …..dm
300kg = ……tấn
45 giờ = ngày
78 phút = …..giây
9 tạ = …… tấn
Viết một bình luận