cho 2 nguyên tố A và B thuộc cùng 1 nhóm A , 2 chu kì kế tiếp trong bth . biết tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của A và B =30 . tìm Za , Zb và xác đ

Photo of author

By Genesis

cho 2 nguyên tố A và B thuộc cùng 1 nhóm A , 2 chu kì kế tiếp trong bth . biết tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của A và B =30 . tìm Za , Zb và xác định vị trí trong BTH
Leave a Comment