Mọi người ơi giúp mìn vs ạ $\frac{-3}{4}^{3.x-1}$=$\frac{-27}{64}$

Photo of author

By Kaylee

Mọi người ơi giúp mìn vs ạ
$\frac{-3}{4}^{3.x-1}$=$\frac{-27}{64}$
Leave a Comment