Cho `x > 2` Tìm min : `C = 4x + 3 + 1/(x – 4)`

Photo of author

By Elliana

Cho `x > 2` Tìm min : `C = 4x + 3 + 1/(x – 4)`
Viết một bình luận