Cho 30.2g cu và mgo tác dụng vs dd HNO3 sau phản ứng lộc lấy chất rắn cho vào dd HNO3 nguội thì thu đc 2.5lít khí B (đktc) A) viết pthh sảy ra cho bt

Photo of author

By Lyla

Cho 30.2g cu và mgo tác dụng vs dd HNO3 sau phản ứng lộc lấy chất rắn cho vào dd HNO3 nguội thì thu đc 2.5lít khí B (đktc)
A) viết pthh sảy ra cho bt khí B
B) tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp
Leave a Comment