Cho 4 điểm A(1,1),B(4,0),C(1,3),D(7,7). Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng AB và CD

Photo of author

By Ruby

Cho 4 điểm A(1,1),B(4,0),C(1,3),D(7,7). Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng AB và CD
Leave a Comment