Cho 47,76 gam hỗn hợp gồm NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 86,01 gam kết tủa. a) Tìm công thức c

Photo of author

By Ayla

Cho 47,76 gam hỗn hợp gồm NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 86,01 gam kết tủa.
a) Tìm công thức của NaX, NaY.
b) Tính khối lượng mỗi muối

0 bình luận về “Cho 47,76 gam hỗn hợp gồm NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 86,01 gam kết tủa. a) Tìm công thức c”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử cả hai halogen đều tạo kết tủa

  Gọi công thức chung của hai halogen X và Y là Z

  PTHH: $ NaZ + AgNO_3 => NaNO_3 + AgZ$

                 1 mol                                          1 mol

                  $\frac{47,6}{23+ Z}$ mol                                $\frac{86,01}{108 + Z}$  mol

  Theo PT phản ứng, ta có 

  $\frac{47,6}{23 + Z}$ = $\frac{86,01}{108 + Z}$

  => Z = 82,33

  => công thức của NaX là Brom hay NaBr

                                 NaY là Ion hay NaI

  TH2: chỉ có 1 halogen tạo ra kết tủa là $Cl_2$, halogen còn lại là $F_2$

  PTHH: $NaCl + AgNO_3 => NaNO_3 + AgCl$

                         => $n_{NaCl} = n_{AgCL} =      \frac{86,01}{143,5}= 0,6 mol$  

  => $m_{NaF} = 47,76 – 0,6 .58,5 = 12,66g$

  TH2 thỏa mãn

  => cộng thức của NaX là NaCl

                                 NaY là NaF

   b)
  TH2: $m_{NaF} = 47,76 – 0,6 .58,5 = 12,66g$

           => $m_{NaCl} = 47,46 – 12,66 = 35,1g$

  TH1: Gọi số mol của NaBr là a 

                  số mol của NaI là b

    $PTHH NaBr + AgNO_3 => NaNO_3 + AgBr$

                   a mol                                           a mol

                 $NaI + AgNO_3 => NaNO_3 + AgI$

                   b mol                                            b mol

  $\left \{ {{103a + 150b = 47,76} \atop {188a + 235b =86,01}} \right.$ => $\left \{ {{a= 0,42} \atop {b=0,03}} \right.$

  => $m_{NaBr} = 0,42 . 103 = 43,26g$

        $m_{NaI} = 0,03 . 150 = 4,5g$

   

Viết một bình luận