Cho 5,3 g Nhôm (Al) vào tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl) ta thu được muối nhôm (AlCl3) và giải phóng khí hidro H2. a, lập phương trình phản

Photo of author

By Valentina

Cho 5,3 g Nhôm (Al) vào tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl) ta thu được muối nhôm (AlCl3) và giải phóng khí hidro H2.
a, lập phương trình phản ứng hoá học trên.
b, Tình khối lượng dung dịch axit clohidric (HCl) của phản ứng trên

0 bình luận về “Cho 5,3 g Nhôm (Al) vào tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl) ta thu được muối nhôm (AlCl3) và giải phóng khí hidro H2. a, lập phương trình phản”

 1. Đáp án:

  a) PTHH: 2Al+6HCl→2AlCl3+3H2

  b) Số mol của nhôm là:

  $n_{Al}$ = $\frac{m_{Al}}{M_{Al}}$ = $\frac{5,3}{27}$ ≈0,196 (mol)

  Theo PTHH:

  $n_{HCl}$ =$\frac{6}{2}$.$n_{Al}$=3.0,196=0,588 (mol)

  Khối lượng của HCl là:

  $m_{HCl}$=$n_{HCl}$.$M_{HCl}$=0,588.36,5=21,462 (g) 

 2. Đáp án:

   21,49 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  b)\\
  {n_{Al}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{5,3}}{{27}} = \dfrac{{53}}{{270}}\,mol\\
  {n_{HCl}} = 3{n_{Al}} = 3 \times \dfrac{{53}}{{270}} = \dfrac{{53}}{{90}}\,mol\\
  {m_{HCl}} = n \times M = \dfrac{{53}}{{90}} \times 36,5 = 21,49g
  \end{array}\)

Viết một bình luận