Cho 5.4 g nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric. hãy cho biết : a) thể tích khí H2 được sinh ra b) nếu dùng thể tích khí H2 trên để khử 19,2 Fe2O

Photo of author

By Arya

Cho 5.4 g nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric. hãy cho biết : a) thể tích khí H2 được sinh ra b) nếu dùng thể tích khí H2 trên để khử 19,2 Fe2O3 thì thu được bao nhiêu gam sắt
Leave a Comment