Cho 9,15 g hỗn hợp g gồm Cu Al Zn vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 l khí H2 điều kiện tiêu chuẩn và 3,2 g một chất rắn x không tan vào dung dịch Y S

Photo of author

By Josephine

Cho 9,15 g hỗn hợp g gồm Cu Al Zn vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 l khí H2 điều kiện tiêu chuẩn và 3,2 g một chất rắn x không tan vào dung dịch Y Sau đó lọc Bỏ chất rắn X cô cạn dung dịch Y thu được một lượng muối khan Z
a/ Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra
b/ Tính khối lượng muối Z

0 bình luận về “Cho 9,15 g hỗn hợp g gồm Cu Al Zn vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 l khí H2 điều kiện tiêu chuẩn và 3,2 g một chất rắn x không tan vào dung dịch Y S”

 1. Đáp án:

   b) 20,15 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  b)\\
  n{H_2} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,mol\\
   =  > nHCl = 0,4\,mol\\
  BTKL\\
  mhh + mHCl = m + m{H_2} + mCu\\
   =  > m = 9,15 + 0,4 \times 36,5 – 0,2 \times 2 – 3,2 = 20,15g
  \end{array}\)

Viết một bình luận