Cho 9 gam hợp kim Cu, Al tác dụng với dung dịch axit HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đkTC). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

Photo of author

By Sarah

Cho 9 gam hợp kim Cu, Al tác dụng với dung dịch axit HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đkTC). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

0 bình luận về “Cho 9 gam hợp kim Cu, Al tác dụng với dung dịch axit HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đkTC). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu”

 1. Đáp án:

  %mAl==60%

  %mCu=40%

  Giải thích các bước giải:

   2Al+6HCl->2AlCl3+3H2

  ta có

  nH2=6,72/22,4=0,3 mol

  =>nAl=0,2 mol

  %mAl=0,2×27/9×100%=60%

  %mCu=100-60=40%

Viết một bình luận