Cho 9 gam hợp kim Cu, Al tác dụng với dung dịch axit HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đkTC). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

Photo of author

By Sarah

Cho 9 gam hợp kim Cu, Al tác dụng với dung dịch axit HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đkTC). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu
Leave a Comment