Cho 94.8g KMnO4 tác dụng với dd HCl thu được V(lit) khí Cl2 ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Tính V và các muối thu được sau phản ứng.

By Madeline

Cho 94.8g KMnO4 tác dụng với dd HCl thu được V(lit) khí Cl2 ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Tính V và các muối thu được sau phản ứng.

0 bình luận về “Cho 94.8g KMnO4 tác dụng với dd HCl thu được V(lit) khí Cl2 ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Tính V và các muối thu được sau phản ứng.”

 1. Đáp án:

   V Cl2=30,24 lít

  mKCl=40,23 gam

  mMnCl2=68,04 gam

  Giải thích các bước giải:

   2KMnO4 + 16HCl –> 2KCl + 2MnCL2 +5Cl2 + 8H2O

  Ta có: nKMnO4=94,8/(39+55+16.4)=0,6 mol

  Vì hiệu suất phản ứng là 90% 

  -> nKMnO4 phản ứng=0,6.90%=0,54 mol

  -> nCl2=5/2 nKMnO4 phản ứng=1,35 mol -> V Cl2=1,35.22,4=30,24 lít

  nKCl=nMnCl2=nKMnO4 phản ứng=0,54 mol

  -> mKCl=0,54.74,5=40,23 gam

  -> mMnCl2=0,54.(55+35,5.2)=68,04 gam

  Trả lời

Viết một bình luận