Tính tổng của 2 đa thức sau và tìm bậc của đa thức thu được 1)4x^2-5xy+3y^2 và 3x^2+2xy-y^2 2)x^3-2x^2y+1 phần 3 x^2y-y^4+1 và -x^3-1 phần 2 x^2y+x^2y

By Melanie

Tính tổng của 2 đa thức sau và tìm bậc của đa thức thu được
1)4x^2-5xy+3y^2 và 3x^2+2xy-y^2
2)x^3-2x^2y+1 phần 3 x^2y-y^4+1 và -x^3-1 phần 2 x^2y+x^2y-y^4-2

0 bình luận về “Tính tổng của 2 đa thức sau và tìm bậc của đa thức thu được 1)4x^2-5xy+3y^2 và 3x^2+2xy-y^2 2)x^3-2x^2y+1 phần 3 x^2y-y^4+1 và -x^3-1 phần 2 x^2y+x^2y”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  1)\\
  \left( {4{x^2} – 5xy + 3{y^2}} \right) + \left( {3{x^2} + 2xy – {y^2}} \right)\\
   = 7{x^2} – 3xy + 2{y^2}\\
   \Rightarrow Bậc\,2\\
  2)\\
  \left( {{x^3} – 2{x^2}y + \frac{1}{3}{x^2}y – {y^4} + 1} \right)\\
   + \left( { – {x^3} – \frac{1}{2}{x^2}y + {x^2}y – {y^4} – 2} \right)\\
   = \left( {{x^3} – {x^3}} \right) + \left( { – 2{x^2}y + \frac{1}{3}{x^2}y – \frac{1}{2}{x^2}y + {x^2}y} \right)\\
   + \left( { – {y^4} – {y^4}} \right) + 1 – 2\\
   =  – \frac{7}{6}{x^2}y – 2{y^4} – 1\\
   \Rightarrow Bậc\,4
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận