Cho A(2;4) B(-3;1) và C(3;-1) a) D? Để tứ giác ABCD là hình bình hành b) E? Biết B là trọng tâm tam giác ACE c) tìm độ dài trung tuyến CM

Photo of author

By Melody

Cho A(2;4) B(-3;1) và C(3;-1)
a) D? Để tứ giác ABCD là hình bình hành
b) E? Biết B là trọng tâm tam giác ACE
c) tìm độ dài trung tuyến CM
Leave a Comment