Cho a,b,c khác 0 thỏa mãn : $\frac{a + b}{2}$ = $\frac{c + b}{5}$ = $\frac{a + c}{9}$ và ax = by = cz và xyz = 96 . Tính x,y,z

Photo of author

By Valerie

Cho a,b,c khác 0 thỏa mãn : $\frac{a + b}{2}$ = $\frac{c + b}{5}$ = $\frac{a + c}{9}$ và ax = by = cz và xyz = 96 . Tính x,y,z
Viết một bình luận