Cho a,b,c là các số không âm có tổng bằng 1. Cm:a+b ≥16abc

Photo of author

By Everleigh

Cho a,b,c là các số không âm có tổng bằng 1.
Cm:a+b ≥16abc
Leave a Comment